Darujte 2%

Vážení rodičia, podporovatelia a priatelia

Podporte vzdelávanie v Evanjelickej spojenej škole v Prešove, teda v jej organizačných zložkách:

Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu,

Evanjelickej základnej škole,

Evanjelickej materskej škole

darovaním 2% zo zaplatenej dane v prospech neinvestičného fondu Evkogym, ktorý pri škole pôsobí od roku 2002.

Čo je potrebné urobiť?

Prvá možnosť je pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Priložte k nemu potvrdenie o zaplatení dane (vystaví zamestnávateľ).
  • Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo obidva dokumenty odovzdajte na sekretariát školy do 20. apríla.

Druhá možnosť je pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie:

  • v daňovom priznaní v XII. oddieli (Vyhlásenie), vyplnia údaje o prijímateľovi 2% zo zaplatenej dane daní, a to takto:

Obchodné meno: Evkogym, n. f.

Sídlo: Námestie legionárov 2726/3, 080 01 Prešov

Právna forma: neinvestičný fond

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36167151

 

Ako budú použité Vaše financie?

Účelom neinvestičného fondu je najmä rozvoj ochrana duchovných hodnôt, všestranná podpora a rozvíjanie talentov detí a žiakov, podpora vzdelávania detí, žiakov, ako aj pedagógov školy, podpora zabezpečovania podmienok pre progresívne metódy výchovno-vzdelávacieho procesu (vrátane materiálno-technického zabezpečenia, učebných pomôcok, techniky pod.) podpora vzdelávacích a poznávacích pobytov v zahraničí detí, žiakov a učiteľov školy, podpora organizovania súťaži, turnajov, kvízov a podpora aj iných aktivít v jednotlivých študijných odboroch. (Štatút, čl. III.)

V Prešove, 28.02.2019

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

riaditeľ školy a správca n.f.