Školské poriadky

Školský poriadok Evanjelického kolegiálneho gymnázia

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku EKG platný od 01.09.2020

Dodatok č. 2 ku Školskému poriadku EKG platný od 25.01.2021 - kódex dištančného vzdelávania

Školský poriadok Evanjelickej základnej školy

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ platný od 01.09.2020

Školský poriadok Školského klubu detí

Školský poriadok Evanjelickej materskej školy

 

Hodnotenie žiakov

V súlade s Usmernením ministra školstva zo 6. apríla 2020 riaditeľ školy informuje zákonných zástupcov a žiakov o spôsobe hodnotenia a klasifikácie vyučovacieho procesu v čase prerušeného klasického vyučovania.

Hodnotenie žiakov EZŠ

Hodnotenie žiakov EKG

Školský rok: