EJB Weimar

EJBW – Europäische Jegendbildungs und Jugendbegegnugsstätte Weimar

EJBW – vzdelávacia organizácia zameraná na vzdelávanie mladých v oblasti politiky, pôsobiaca vo Weimare, je partnerom Evanjelického kolegiálneho gymnázia od roku 2009. Študenti našej školy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných projektov SchulBrücke Europa a SchulBrücke Weimar. V centre vzdelávacích aktivít stoja pojmy demokracia,  spoločnosť,  Európa,  kultúra a medzinárodnosť. Týmito témami sa zaoberajú mladí ľudia na spoločných európskych projektoch v súvislosti s historickým,  sociálnym,  politickým, náboženským i národnostným vývojom. Cieľom projektov je spoznať vývoj Európy, objavovať a  analyzovať  historické poznatky, spoznávať nové  kultúry a rozvíjať politické povedomie mladých v Európe.

Na medzinárodnom  projekte  SchulBrücke Europa  prezentujú so svojimi rovesníkmi z Bulharska, Poľska, Južného Tirolska a Nemecka naši študenti rôznymi formami svoju školu, mesto Prešov, Slovensko i slovenský národ a jeho tradície.  Hlavnou témou projektu  je história  i  rozvoj ľudských práv a hodnôt, demokracie, ekológie, ekonómie ako aj problematika vojny a mieru v rámci  časovej osi Európy. Na záver  píšu účastníci vlastné vízie o budúcnosti Európy.  Pracuje sa v zmiešaných skupinách, mnohokrát sa nachádza v pracovnej skupine iba jediný Slovák, takže vzniká dobrá príležitosť nadviazať nové kontakty a precvičovať svoje znalosti z nemeckého jazyka. Podporovateľom projektu je Deutsche Nationalstiftung v spolupráci s Robert Bosch Stiftung a EJBW.          

http://www.schulbruecke-europa.de/schulbruecke-weimar

SchulBrücke Weimar sa koná raz ročne vo Weimare, na ktorom naši gymnazisti spolupracujú so  žiakmi  z Tirolska a Nemecka. Zaoberajú sa textami od Schilera, Goetheho, Wielanda alebo Herdera v spojitosti s Weimarskou klasikou.  Zvládli zaujímavé témy ako napr.: „Zelená duša weimarskej klasiky“ , „Štastie“  či „Faust“. Súčasťou projektu je i obhliadka mesta Weimar a návšteva koncentračného tábora v Buchenwalde.