Informácie a formuláre pre rodičov a žiakov

Gymnázium

Prihláška na strednú školu

Potvrdenie o návšteve školy - EKG - vypísané odovzdať triednemu učiteľovi. Ten ho po skontrolovaní dá na sekretariát, pretože sa vyžaduje podpis riaditeľa školy a pečiatka školy.

Potvrdenie o návšteve školy s QR kódom - vytlačíte si po prihlásení na esspo.edupage.org. Nepotrebujete k tomu pečiatku a podpis riaditeľa školy. Návod nájdete tu.

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - EKG

Žiadosť o prestup do EKG

 

Základná škola a školský klub detí

Protokol o zápise

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - EZŠ

Žiadosť o súhlas s prestupom do EZŠ

Prihláška na stravu pre 1. stupeň EZŠ

Prihláška na stravu pre 1. stupeň EZŠ - osobitné

Prihláška na stravu pre 2. stupeň EZŠ

Odhláška zo stravovania

Potvrdenie o návšteve školy - EZŠ - vypísané odovzdať triednemu učiteľovi. Ten ho po skontrolovaní dá na sekretariát, pretože sa vyžaduje podpis riaditeľa školy a pečiatka školy.

Potvrdenie o návšteve školy s QR kódom - vytlačíte si po prihlásení na esspo.edupage.org. Nepotrebujete k tomu pečiatku a podpis riaditeľa školy. Návod nájdete tu.

Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí

Žiadosť o odpustenie príspevku za Školský klub detí

Priepustka z ŠKD

Žiadosť o vyplatenie cestovného

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD

 

Materská škola

Žiadosť o prijatie do Evanjelickej materskej školy

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - osobitné

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - dotácia

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - osobitné, dotácia

Odhláška zo stravovania

Školský rok: