Rodičovské združenie pri EZŠ

Školský rok 2020-2021

 

Žiadosti o zníženie poplatku, prípadne odklad/rozloženie splátok, zasielajte e-mailom na: predseda.rz.ezs@esspo.sk


Predseda RZ pri EZŠ: Mgr. Mária Harčárová, email: predseda.rz.ezs@esspo.sk

Podpredseda RZ pri EZŠ: Ing. Miriama Mulíková, email: podpredseda.rz.ezs@esspo.sk


Rozpočet RZ EZŠ na školský rok 2020/2021

Hlasovanie o rozpočte RZ EZŠ na školský rok 2020/2021

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov pri RZ EZŠ dňa 22.9.2020

 


OZNAM PRE RODIČOV

V online hlasovaní rodičia Rodičovského združenia EZŠ pri ESŠ, ktoré sa uskutočnilo cez Edupage v dňoch 29.10.2020 - 1.10.2020 sme ako rodičia schválili členský príspevok na žiaka vo výške 60,00 Eur/šk.rok.

 

Prosíme Vás, aby ste schválený členský príspevok uhradili čo najskôr /do 10.10. je potrebné zrealizovať min. prvé dve mesačné splátky/:

a) bankovým prevodom, číslo účtu:

IBAN: SK   47 8330 0000 0027 0105 7076,  VS je trieda, do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka + triedu

- môžete zaplatiť hneď celú sumu, rozdeliť sumu na polovice alebo platiť mesačne 6 eur

- pri viacerých súrodencoch je možné uplatniť si rodinný model, tzn. pri jednom dieťati platba 60,- Eur/rok, pri dvoch deťoch na každé 45,- Eur/rok, pri troch deťoch na každé 30,- Eur/rok.

- v prípade ťažkej finančnej situácie rodiny je možné požiadať o zníženie členského príspevku (žiadosti s odôvodnením pošlite na: predseda.rz.ezs@esspo.sk)

 

b) prostredníctvom pošty, ak nemáte zriadený účet - len v nutných prípadoch.

 Prosíme neplaťte vkladom na účet kvôli vysokému poplatku!

Link na zobrazenie nášho účtu https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2701057076

 

Vďaka tomuto príspevku bude vaše dieťa poistené. Žiakom budú umožnené kreatívne stvárnené projektové týždne. Hradíme didaktické pomôcky, exkurzie, kultúrne akcie ako galéria, divadlo. Prispievame na školu v prírode žiakom 1.stupňa. Financujeme korčuľovanie pre žiakov a rodičov. V 6. - 9. ročníku sa Vaše dieťa môže zúčastniť biblickej víkendovky, na víkendovku sa prispieva aj žiakom 5.ročníka. Hradíme plavecký výcvik žiakom 3. a 5. ročníka. Vďaka príspevku sa uskutočňuje športové popoludnie Lutheriáda pre 1.stupeň, pizza párty pre 2. stupeň. Z toho príspevku sa hradia aj výdavky na vianočné akadémie, kupujú sa odmeny za účasti na rôznych súťažiach školy. Preplácame dopravu počas školských výletov a na konci roka z týchto peňazí kupujeme deťom odmeny.

 

ĎAKUJEME                                                        V Prešove, dňa 6. 10. 2020


 

Školský rok 2019-2020

Výsledky plnenia rozpočtu v školskom roku 2018/2019

Rozpočet na školský rok 2019/2020

 


OZNAM PRE RODIČOV

Na členskej schôdzi Rodičovského združenia pri ESŠ v Prešove – org. zložka EZŠ sme ako rodičia dňa 13.09.2018 schválili členský príspevok vo výške 60,00 Eur.

Prosíme Vás, aby ste schválený členský príspevok uhradili čo najskôr /do 15.10. je potrebné zrealizovať min. prvé dve mesačné splátky/:

a) bankovým prevodom, číslo účtu:

IBAN: SK   47 8330 0000 0027 0105 7076 VS viď dole, do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka + triedu

- môžete zaplatiť hneď celú sumu, rozdeliť sumu na polovice alebo platiť mesačne 6 eur

- pri viacerých súrodencoch je možné uplatniť si rodinný model, tzn. pri jednom dieťati platba 60,- Eur/rok, pri dvoch deťoch na každé 45,- Eur/rok, pri troch deťoch na každé 30,- Eur/rok.

- v prípade ťažkej finančnej situácie rodiny je možné požiadať o zníženie členského príspevku (žiadosti s odôvodnením pošlite na: predseda.rz.ezs@esspo.sk) 

b) prostredníctvom pošty, ak nemáte zriadený účet - len v nutných prípadoch.

-     Prosíme neplaťte vkladom na účet kvôli vysokému poplatku!

 

Vytvorenie štvormiestneho VS: 

1. číslo: trieda

2. číslo: "áčka" alebo "béčka" A=1, B=2

3. číslo: poradové číslo žiaka v triednej knihe

napr.5.A Martin Klingáč má VS 5203          

  trieda je: piata, teda číslo 5

  typ triedy: B, teda číslo 2

  v triednej knihe je tretí, teda číslo 03

 

 

Link na zobrazenie nášho účtu https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2701057076

 

Vďaka tomuto príspevku bude vaše dieťa poistené. Žiakom budú umožnené kreatívnejšie stvárnené projektové týždne. Prvákom hradíme imatrikuláciu na začiatku školského roka. V 6. až 9. ročníku sa Vaše dieťa môže zúčastniť biblickej víkendovky, na víkendovku sa prispieva aj žiakom 5.ročníka. Hradíme plavecký výcvik žiakom 3. a 5. ročníka. Uhrádzame z toho kultúrne akcie ako divadlá, galérie, exkurzie. Prispievame na školu v prírode. Vďaka príspevku sa uskutočňuje športové popoludnie Lutheriáda, pizza párty pre 2. stupeň, šarkaniáda pre 1.stupeň, tvorivé dielne, karneval, deň detí, olympiáda.  Hradíme prípravy a prenájom priestorov pre Vianočnú akadémiu. Podieľame sa na nákupe učebných pomôcok a na investovaní do opráv školy. Na konci školského roka sa Vaše dieťa  môže zúčastniť  školského výletu a za dobré výsledky je ku koncu roka, ako aj pri rôznych súťažiach počas roka, z týchto príspevkov odmeňované.

                                                                                                                      ĎAKUJEME

 

Školský rok 2018-2019

Rozpočet RZ pri EZŠ na rok 2018-2019 

 

Školský rok 2017-2018

Rozpočet RZ pri EZŠ na rok 2017-2018

Zápisnica z členskej schôdze RZ EZŠ dňa 6.9.2017


Aktuálne údaje občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole:
názov:    Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove
adresa:    Námestie legionárov 2726/3, 080 01 Prešov
IČO:       50384759
registrácia:    Zoznam občianskych združení, reg. č.: VVS/1-900/90-48968

Stanovy

 


 

Školský rok: