Evkogym, neinvestičný fond

Pozrite si tiež:   Darujte 2% dane    Výročné správy     Zápisnice z rokovaní

 

Neinvestičný fond Evkogym bol zriadený 12. septembra 2002 Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania so sídlom v Prešove za účelom:

  • rozvoja a ochrany duchovných hodnôt,
  • všestrannej podpory a rozvíjania talentov z radov žiakov a študentov Evanjelickej spojenej školy v Prešove,
  • podpory vzdelávania detí, žiakov, ako aj pedagógov školy,
  • podpory zabezpečovania podmienok pre progresívne metódy výchovno-vzdelávacieho procesu, vrátane materiálno-technického zabezpečenia učebných pomôcok, techniky a pod.,
  • podpory vzdelávacích a poznávacích pobytov v zahraničí detí, žiakov a učiteľov školy,
  • podpory organizovania súťaží, turnajov, kvízov,
  • podpory iných aktivít v jednotlivých študijných odboroch.

Výpis zo štatistického registra organizácií - IČO

Štatút n. f. Evkogym

Orgány Evkogymu k 25.2.2020

Orgány Evkogymu k 20.10.2019

Orgány Evkogymu k 28. 4. 2018

Orgány Evkogymu k 24. 3. 2016