EKG 4-ročné

Profil absolventa

Ježiš Kristus pred svojím vstúpením na nebesá jasne určil základnú líniu, ktorou sa majú riadiť jeho nasledovníci. Jeho misijný príkaz znel a stále znie: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ (Matúš 28, 19-20a).

Organizačné zložky: 

Stránky