EKG 8-ročné

Profil absolventa

Ježiš Kristus pred svojím vstúpením na nebesá jasne určil základnú líniu, ktorou sa majú riadiť jeho nasledovníci. Jeho misijný príkaz znel a stále znie: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ (Matúš 28, 19-20a). Pri inej príležitosti z jeho úst zazneli tieto slová: „Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské“ (Matúš 19, 14).

Organizačné zložky: 

Stránky