Zápis do EZŠ

Organizačné zabezpečenie zápisu a podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy  pre školský rok 2021/2022

 

Termín zápisu:   Zápis žiakov do 1. ročníka EZŠ sa začína vo štvrok 01. apríla 2021 elektronickým zápisom cez aplikáciu, ktorú škola zverejní na web stránke.

 

Forma zápisu:

Zápis prebehne bez prítomností detí, prioritne online a poštou.

Zákonný zástupca vykoná zápis tak, že vyplní a odošle elektronickú prihlášku na našej web stránke.

 

V prípade potreby individuálneho termínu, kontaktuje zákonný zodpovednú zamestnankyňu a dohodne individuálny termín - (kocova@esspo.sk) alebo telefonicky na 0915 272 050 (volať v pracovné dni od 10.00 do 12.00).

   


 

Štátny zákon č. 245/2008 Z. z tzv. školský zákon o zápise hovorí:

§ 19

Povinná školská dochádzka

 1. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.
 2. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
 3. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
 4. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

 

§ 60 Prijímanie na základné vzdelávanie

 1. Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 2. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.
 3. Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
 4. Do nultého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorého je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná. Do nultého ročníka sa prijíma aj dieťa podľa § 19 ods. 4 až 7.
 5. Ak nemožno umiestniť dieťa do základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu dieťaťa a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorý následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania podľa tohto zákona.

 

§ 61

 1. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.
 2. Do základnej školy pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ školy žiaka, ktorý nastúpil na liečbu, liečebný pobyt alebo ozdravný pobyt na základe písomného odporúčania jeho ošetrujúceho lekára; rozsah výučby pre tohto žiaka určí riaditeľ školy po dohode s lekárom.
 3. Ak sa počas dochádzky žiaka do základnej školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ základnej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie odporučí zákonnému zástupcovi žiaka podať návrh na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy. Ak zákonný zástupca nekoná v záujme dieťaťa, riaditeľ školy postupuje podľa § 29 ods. 10.

 

Zápis v tomto roku

Zápis do základných škôl pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať v zmenených podmienkach s ohľadom na prerušenie prevádzky všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky.

Začiatok zápisu je 1. apríl 2021. Deti bude možné zapisovať do základných škôl do 30. apríla 2021. Každá základná škola má však vlastné termíny a spôsob zápisu, preto je potrebné informovať sa.

Zápisy sa budú v tomto roku organizovať bez osobnej prítomnosti detí, pričom ministerstvo odporúča uprednostniť elektronickú formu zápisu. Podrobnosti zápisu stanoví zriaďovateľ základnej školy.

Rodičia, ktorých deti vyžadujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú povinní doložiť  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencia do 15. júna 2021.

Rodičia, ktorí plánujú požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, sú povinní predložiť riaditeľovi školy žiadosť o odklady plnenia povinnej školskej dochádzky počas zápisu. Súčasťou takejto žiadosti je odporučenie všeobecného lekára a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. S ohľadom na mimoriadnu situáciu tieto potvrdenia (nie žiadosť) stačí predložiť do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


 

Organizačné zabezpečenie zápisu a podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy  pre školský rok 2021/2022

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31. augustu dosiahne vek šesť rokov, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný preukázať sa platným občianskym preukazom alebo identifikačnou kartou a predložiť rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa je treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

 

Poučenie (zákon č. 245/2008 Z. z. – školský zákon):

1.        Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

2.       Každá základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.Škola alebo školské zariadenie majú právo získavať a spracúvať osobné údaje

 • o deťoch a žiakoch v rozsahu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické a duševné zdravie, mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
 • o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť doklady preukazujúce vyššie menované údaje už pri zápise. Je teda vhodné, ak zákonný zástupca so sebou prinesie svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.


Informácia od CPPPaP pre rodičov a zákonných zástupcov ohľadom školskej spôsobilosti dieťaťa

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Protokol o zápise

Žiadosť o prijatie do školského klubu detí

Organizačné zabezpečenie zápisu


 

Organizačné zložky: