Prijímacie konanie

Prijímanie detí do EMŠ sa uskutoční podľa schválených Kritérií prijímania detí do EMŠ na školský rok 2021/2022.

Zákonný zástupca dieťaťa doručí vyplnenú prihlášku na adresu školy v termíne do 31.05.2021.

Prihlášku je možné zaslať poštou, osobne vhodiť do poštovej schránky na vstupných dverách školy alebo naskenovanú emailom na skola@esspo.sk.

PrihláškaKritériá na prijímanie detí do EMŠ pre školský rok 2021/2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Žiadosti do EMŠ na školský rok 2021/2022 môžete podávať do 31.mája 2021.

Organizačné zložky: 
Školský rok: